Nhân sự chủ chốt

  28/08/2015

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

 

 Giám đốc

 Ông Khương Tất Thành  

 Chứng chỉ KTV số: 0410/KTV

 Thành viên sáng lập

  Cử nhân Tài chính - Học viện Ngân hàng

  Kiểm toán viên - Bộ Tài chính

  ·Từ năm 1996 - 2001:

  Trợ lý Kiểm toán, Kiểm toán viên Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

  ·Từ năm 2001 - 2006:

  Kế toán trưởng Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và      PTNT).

  ·Từ 2007 - nay:

  Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT.

 Phó giám đốc

 Ông Đào Thanh Đoàn

 Thành viên góp vốn

 Cử nhân Kinh tế - Học viện Tài chính

 Kỹ sư điện - Đại học Bách Khoa

  ·Từ năm 2003 - 2004:

  Nhân viên kế toán - Ban QLDA Nhà máy thuỷ điện Sơn La - EVN

  ·Từ năm 2005 - 2006:

  Nhân viên phòng kế toán - Công ty Tư vấn xây dựng và PTNT - Bộ Nông nghiệp và PTNT

  ·Từ năm 2007 - 2010:

  Kế toán trưởng - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT.

  ·Từ năm 2010 - 2013:

  Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT.

  ·Từ năm 2013 - nay:

  Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tài chính Kinh doanh - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT.

 Phó giám đốc

 Ông Nguyễn Thế Anh

 Thành viên góp vốn

 Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội

 Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân

 ·Từ năm 2000 - 2004:

  Nhân viên kinh doanh Công ty Xây dựng Trường An - Ban Tài chính Quản trị Trung Ương

  ·Từ năm 2005 - 2006:

  Nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu Công ty Tư vấn Xây dựng và PTNT - Bộ Nông nghiệp    và PTNT

  ·Từ 2007 - 2014:

  Trưởng phòng Tổng hợp - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

   ·Từ 2015 - nay:

   Trưởng phòng thẩm định giá - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

Trưởng phòng Kiểm toán

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Chứng chỉ KTV số: 2000/KTV

Thành viên góp vốn

Cử nhân Kinh tế - Đại học Thương mại

Kiểm toán viên - Bộ Tài chính

·Từ năm 2002 - 2004:

Kế toán Công ty CP Thép Vân Thái - Vinashin

·Từ năm 2005 - 2006:

Kế toán Công ty TNHH MTV Bưu chính Viettel

·Từ 2007 - 10/2014:

Trợ lý kiểm toán; Trưởng nhóm kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

·Từ 11/2014 - 07/2018:

Trưởng phòng kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

·Từ 07/2018 - nay:

Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

Trưởng phòng Kiểm toán

Ông Đỗ Thanh Hà
Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng - Đại học Giao thông Vận tải

·Từ năm 2006 - 2007:

Kỹ sư Kinh tế Xây dựng - Xí nghiệp 469 - Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng

·Từ năm 2007 - 2009:

Kỹ sư Kinh tế Xây dựng - Công ty CP Xây dựng 565 - Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng

·Từ 2009 - nay:

Kỹ thuật viên, Phó phòng kiểm toán, Trưởng phòng Kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

Trưởng phòng Kiểm toán

Ông Phan Quý Chung

Cử nhân kế toán - Đại học Kinh tế Quốc dân

Kiểm toán viên – Bộ Tài chính

· Từ năm 01/2015  - 03/2019:

Trợ lý kiểm toán/Trưởng nhóm kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

· Tháng 04/2019 - 11/2020:

Kiểm toán viên - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT 

·Từ 11/2020 - 30/06/2021:

Phó phòng kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

·Từ 30/06/2021 - nay:

Trưởng phòng kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

Bình luận