Dịch vụ kế toán

  03/09/2015

Tư vấn tổ chức lại bộ máy Tài chính - Kế toán, phân công công tác cho từng thành viên trong phòng Tài chính - Kế toán; Mở, ghi sổ kế toán;

Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo

  01/09/2015

Chúng tôi có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực vực kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn thuế và nhân sự. Việc tuyển dụng các vị trí trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán là thế mạnh của chúng tôi.

Dịch vụ thẩm định giá

  01/09/2015

1. Tư vấn lập phương án cổ phần hóa doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; 2. Xác định giá trị doanh nghiệp; 3. Định giá (thẩm định giá) các tài sản, hàng hóa, động sản, bất động sản và dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân tron

Đại lý tư vấn thuế

  01/09/2015

Kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra hàng tháng - Lập báo cáo sử dụng hoá đơn hàng tháng, năm. Tư vấn về thuế GTGT; Kê khai thuế TNDN tạm nộp hàng quý, Lập Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm; Rà soát các báo cáo thuế hàng tháng; Lập kế hoạch thuế cho các dự

Tư vấn tài chính

  01/09/2015

Phân tích tổng quát tình hình tài chính hàng tháng trên cơ sở các số liệu kế toán đã được điều chỉnh, phân loại theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam; Tư vấn về cân đối tài chính thông qua số liệu đã phân tích: Tư vấn về quản lý và sử dụng vốn;