Dịch vụ thẩm định giá

  28/08/2015
  1. Tư vấn lập phương án cổ phần hóa doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa;
  2. Xác định giá trị doanh nghiệp;
  3. Định giá (thẩm định giá) các tài sản, hàng hóa, động sản, bất động sản và dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
  4. Định giá giá trị tài sản vô hình, giá trị thương hiệu, lợi thế kinh doanh;
  5. Tư vấn đầu tư, kinh doanh, mua - bán doanh nghiệp;
  6. Tư vấn đấu giá tài sản.

Bình luận