Đại lý tư vấn thuế

  01/09/2015

Kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra hàng tháng - Lập báo cáo sử dụng hoá đơn hàng tháng, năm. Tư vấn về thuế GTGT; Kê khai thuế TNDN tạm nộp hàng quý, Lập Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm; Rà soát các báo cáo thuế hàng tháng; Lập kế hoạch thuế cho các dự

Tư vấn tài chính

  01/09/2015

Phân tích tổng quát tình hình tài chính hàng tháng trên cơ sở các số liệu kế toán đã được điều chỉnh, phân loại theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam; Tư vấn về cân đối tài chính thông qua số liệu đã phân tích: Tư vấn về quản lý và sử dụng vốn;

Tầm quan trọng của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp

  31/08/2015

Nhiều hãng lớn của châu Âu như Orcale, Vodaphone đã quy định những nhà quản lý nếu chưa am hiểu về kế toán thì phải bổ sung kiến thức chuyên môn bằng cách tham dự các khóa học ngắn hạn do trường đại học hoặc trung học kinh tế tổ chức. Thời gian học khoáng